§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów marki Ligold za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest firma Ligold Katarzyna Matuszewska-Skalczyńska  z siedzibą w Koprzywnej 7, 96-230 Biała Rawska, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającej numer NIP 8351571318, REGON 383760754, zwanej dalej „Sprzedawcą”
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami netto.
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Dane Sklepu:

           Rachunek bankowy: PKO BP 59 1020 4900 0000 8802 3222 3990

           Dane korespondencyjne Sklepu:
           Ligold Katarzyna Matuszewska-Skalczyńska
           ul. Kolarska 34/3
           94-125 Łódź
           e-mail: ligold@ligold.pl
           telefon kontaktowy: 500-252-234

§2  Oferta sklepu i ceny towarów 

 1. Nazwy produktów oraz ich projekty stanowią prawa własności intelektualnej ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentowane produkty i informacje o nich, w tym cenniki, zdjęcia i wizerunki towarów nie stanowią reklamy ani oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są jedynie informacją handlową o towarach i mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego.
 2. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
 3. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
 4. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.ligold.pl towarów jest wyrażona w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które określane są według odrębnego cennika dostaw.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.ligold.pl , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w ich zmian. Zmiana ceny towarów nie ma wpływu na zamówienia przyjęte do realizacji i potwierdzone.

§3  Zasady korzystania ze sklepu internetowego  

 1. Przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu Internetowego użytkownik zostanie powiadomiony o wykorzystywaniu przez Sklep Internetowy plików Cookies i zapytany o zgodę na ich gromadzenie przez Sklep Internetowy. W razie braku zgody na gromadzenie tych plików użytkownik powinien opuścić stronę internetową Sklepu Internetowego.
 2. Każdorazowe zalogowanie się w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki Cookies.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest rejestracja (założenie) indywidualnego konta Klienta w jego ramach, natomiast przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania.
 4. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.ligold.pl.
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
 6. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego www.ligold.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres sklep@ligold.pl
 7. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,  wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez markę Ligold za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię marki Ligold.
 8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody przedstawiciela marki Ligold.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia.
 3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie www.ligold.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad, w zakresie którym to podlega odpowiedzialności prawnej za jakość świadczenia.
 7. Ze względu na sprzedaż wieloma kanałami dystrybucji, oraz z uwzględnieniem charakterystyki oferowanego produktu, zastrzegamy sobie prawo do braków magazynowych. W przypadku braku zamówionego towaru proponujemy zamianę na inny o takiej samej wartości lub zwrot należności za brakujący towar.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5  Płatności i wysyłka

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego  i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa towarów odbywa się, zgodnie z wyborem Klienta w złożonym zamówienie, za pomocą:
  a) firmy kurierskiej
  b) paczkomatów InPost
  c) przez odbiór osobisty po poprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować Sklep o tym fakcie.
 4. Koszt przesyłki ponosi Klient, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed złożeniem danego zamówienia.
 5. Metoda płatności wybierana jest przez Klienta odrębnie dla każdego zamówienia.
 6. Klient może dokonać wyboru płatności w ramach składania zamówienia spośród następujących metod płatności:
  a) poprzez system płatności internetowych PayU
  b) Przelew na rachunek bankowy.
 7. Nie jest możliwe dokonanie przez Nabywcę płatności poprzez przesłanie gotówki lub czeku.
 8. Podsumowanie zamówienia zawierające informacje o Zamówieniu oraz koszcie dostawy zostaną również wysłane do nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia, na adres podany w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku przelewu na polskie konto bankowe (przedpłaty), cała kwota wskazana w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie winna zostać przelana w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie na rachunek bankowy Sklepu, wraz z podaniem tytułu przelewu będącym jednocześnie numerem zamówienia. Zapłatę uznaje się za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Sklepu. W wyżej określonym terminie zamówione towary objęte są rezerwacją.
 10. W przypadku niedokonania przelewu w wyżej określonym terminie, zamówienie będzie uznawane za niezłożone, a oferta nabycia przez Klienta wygasa, co skutkuje anulowaniem zamówienia i wygaśnięciem rezerwacji.
 11. Sprzedający potwierdza otrzymanie zapłaty za zamówienie e-mailowo.
 12. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności, jednak do swej ważności konieczne jest zaakceptowanie takiego nowego terminu przez Sprzedawcę drogą e-mailową.
 13. Jeżeli Klient wyraża chęć otrzymania faktury, składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, poz. 1528).
 14. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie przez Klienta i markę Ligold drogą e-mailową, wg taryfikatora firmy kurierskiej.
 15. Marka Ligold nie realizuje przesyłek za pobraniem. 

§6 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 12 miesięcy od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 8. Z tytułu reklamacji Sklep odpowiada do wartości sprzedanego towaru.
 9. Reklamacji podlega towar w postaci dostarczonej przez Sklep.
 10. Powodem reklamacji nie może być zużycie materiałów w wyniku użytkowania zgodnie z zaleceniami pielęgnacji i użytkowania.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zakupiony towar pochodził ze stanów magazynowych.  Każdy inny towar, który Klient indywidualnie konfiguruje i jest szyty specjalnie dla niego na zamówienie, nie podlega zwrotowi.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu dołączony jest do każdego zamówienia). 
 3. Formularz zwrotu dołączony do zamówienia należy wypełnić i odesłać razem z towarem. 
 4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 8. W przypadku produktów szytych na zamówienie Klient nie ma prawa zwrotu.
 9. Zwrot towaru należy przesłać na adres:
  Ligold Katarzyna Matuszewska-Skalczyńska
  ul. Kolarska 34/3
  94-125 Łódź

§8 Ochrona prywatności i pliki cookies

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 3. Na komputerze użytkownika mogą być instalowane pliki „cookies” (niewielkie pliki tekstowe tworzone przez przeglądarkę użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę serwisu). Pliki cookies dzielą się na „sesyjne” oraz „stałe”. Na stronie używamy plików sesyjnych, które działają przez określony czas i są używane do zapamiętywania produktów, jakie użytkownik wybrał do koszyka. Stałe zapobiegają wyświetlaniu komunikatu o plikach „Cookies”. Użytkownik może usunąć wspomniane pliki, jak i zablokować ich tworzenie przy pomocy przeglądarki. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie stony przy takich ustawieniach przeglądarki.

§9  Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10  Możliwość zapisania, wgląd do tekstu umowy

 1. Niniejszy Regulamin można znaleźć na stronie Sklepu pod adresem www.ligold.pl/strona/regulamin.
 2. Ponadto za pomocą funkcji dostępnej w przeglądarce internetowej można wydrukować i zapisać Regulamin w formie dokumentu.
 3. Dane złożonego zamówienia mogą zostać dodatkowo zarchiwizowane: poprzez pobranie Regulaminu i zapisanie danych zebranych na ostatniej stronie zamówienia składanego w Sklepie przy użyciu funkcji dostępnych w przeglądarce, albo zapisanie danych zawartych w informacji o szczegółach zamówienia wysłanych na podany przez nabywcę adres e-mail.

§11  Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu, tj. 29.10.2019 r.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 §12 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy marką Ligold a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy pomiędzy marką Ligold a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę marki Ligold.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.